Lütt Matten, de Has.....

Text Klaus Groth (*1819 + 1899)
 Melodie Johannes Schondorf  (*1891 + 1912)

 

1. Lütt Matten de Has, de makt sik een Spass,
he weer bi't Studeern, dat Danzen to lehrn,
un danzt ganz allen, op de achtersten Been.

2. Keem Reinke, de Voss, un dach: "Dat's en Kost!"
un seggt : Lütte Matten, so flink op de Patten?
Und danz hier alleen op de achtersten Been?

3. Kumm, lot uns tosam! Ik kann as de Dam.
De Krei, de speelt Fidel, denn geiht das kandidel,
denn geiht dat mal schön, up de achtersten Been!"

4. Lütt Matten giv Pot. De Voss beet em doot
und sett sik in'n Schatten, verspies' de lütt Matten.
De Krei, de kreeg een vun de achtersten Been.

zurück