Jan Hinnerk 


Jan Hinnerk wahnt up de |: Lammerlammerstraat, :|
|: kann maken, wat he will, :|
|: swig man jümmer jümmer still, :|
Und da maak he sick een Geigeken, Geigeken perdootz!
|:Vigolin, Vigolin sä dat Geigeken; :|
Und Vigo- Vigolin und Vigo- Vigolin
|: un sin Deern de heet Katrin! :|

1. Un dorbi wahnt hei noch
jümmer up de |: Lammerlammerstraat, :|
|: kann maken, wat he will, :|
|: swig man jümmer jümmer still, :|
Und da maak he sick en Geigeken, Geigeken perdootz!
|:Vigolin, Vigolin sä dat Geigeken; :|
Und Vigo- Vigolin und Vigo- Vigolin
|: un sin Deern de heet Katrin! :|

2. Un dorbi wahnt hei noch
jümmer up de |: Lammerlammerstraat, :|
|: kann maken, wat he will, :|
|: swig man jümmer jümmer still, :|
Un da maak he sick en Hollandsmann, Hollandsmann perdootz!
"Gottsverdorie, Gottsverdorie!" sä de Hollandsmann,
"Vigolin, Vigolin" sä dat Geigeken;
Und Vigo- Vigolin und Vigo- Vigolin
|: un sin Deern de heet Katrin! :|

3. Un dorbi wahnt hei noch
jümmer up de |: Lammerlammerstraat, :|
|: kann maken, wat he will, :|
|: swig man jümmer jümmer still, :|
Un da maak he sick en Engelsmann! Engelsmann perdootz!
"Damn your eyes, damn your eyes!" sä de Engelsmann.
"Gottsverdorie, Gottsverdorie!" sä de Hollandsmann,
"Vigolin, Vigolin" sä dat Geigeken;
Und Vigo- Vigolin und Vigo- Vigolin
|: un sin Deern de heet Katrin! :|

4. Un dorbi wahnt hei noch
jümmer up de |: Lammerlammerstraat, :|
|: kann maken, wat he will, :|
|: swig man jümmer jümmer still, :|
Un da maak he sick en Spanischmann! Spanischmann perdootz!
"Caracho, Caracho!" sä de Spanischmann
"Damn your eyes, damn your eyes!" sä de Engelsmann.
"Gottsverdorie, Gottsverdorie!" sä de Hollandsmann,
"Vigolin, Vigolin" sä dat Geigeken;
Und Vigo- Vigolin und Vigo- Vigolin
|: un sin Deern de heet Katrin! :|

5. Un dorbi wahnt hei noch
jümmer up de |: Lammerlammerstraat, :|
|: kann maken, wat he will, :|
|: swig man jümmer jümmer still, :|
Un da maak he sick en Napoleon! Napoleon perdootz!
"Ick bün Kaiser! Ick bün Kaiser!" sä Napoleon,
"Caracho, Caracho!" sä de Spanischmann
"Damn your eyes, damn your eyes!" sä de Engelsmann.
"Gottsverdorie, Gottsverdorie!" sä de Hollandsmann,
"Vigolin, Vigolin" sä dat Geigeken;
Und Vigo- Vigolin und Vigo- Vigolin
|: un sin Deern de heet Katrin! :|

6. Un dorbi wahnt hei noch
jümmer up de |: Lammerlammerstraat, :|
|: kann maken, wat he will, :|
|: swig man jümmer jümmer still, :|
Un da maak he sick en Hanseat, en Hanseat perdootz!
"Na em dod! Na em dod!" sä de Hanseat;
"Ick bün Kaiser! Ick bün Kaiser!" sä Napoleon,
"Caracho, Caracho!" sä de Spanischmann
"Damn your eyes, damn your eyes!" sä de Engelsmann.
"Gottsverdorie, Gottsverdorie!" sä de Hollandsmann,
"Vigolin, Vigolin" sä dat Geigeken;
Und Vigo- Vigolin und Vigo- Vigolin
|: un sin Deern de heet Katrin! :|

zurück