Dat du min Leevsten büst.....

aus Schleswig-Holstein

Dat du min Leevsten büst, dat du woll weeßt.
|: Kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht, segg mi wat Leevs. :|

Kumm du üm Middernacht, kumm du Klock een!
|: Vader slöpt, Moder slöpt, ick slap aleen. :|

Klopp an de Kammerdör, fat an de Klink!
|: Vader meent,  Moder meent, dat deit de Wind. :|

Kummt denn de Morgenstund, kreiht de ol Hahn.
|: Leevster min, Leevster min, denn mößt du gahn! :|

Sachen den Gang henlank, lies mit de Klink!
|: Vader meent, Moder meent,  dat deit de Wind. :|

zurück